Mr. Xu Buyun, Chairman of Buyang Group, was elected as a representative of Jinhua City to the 13th People's Congress of Zhejiang Province

Source:BUYANG GROUPRelease time:2017-12-02

On November 30, the Second Session of the Seventh People's Congress of Jinhua City was successfully concluded at the Jinhua Cultural Center after the successful completion of the scheduled tasks.

The closing ceremony was presided over by Huang Jinzhao, Executive Chairman of the General Assembly and Executive Chairman of the Bureau. Zhao Guangjun, Ma Xiaoqiu, Yu Jie, Jin Zhongliang, Zhang Ronggui, Tao Guoxing, Wang Dinglu, Zhou Jianmin, Chen Zhisheng, Shi Mehong, Cheng Youmin, Jin Zheng, Shi Zhenqiang, Zhang Xinyu, Fu Xianming and all members of the Bureau of the General Assembly were seated at the podium.

Municipal party and government leaders Yin Xuequn, Tao Chenghua, Nie Zhangyun, Chen Xiao, Sheng Qiuping, Lin Danjun, Lang Wenrong, Zheng Yuliang, Zhang Jun, Zhang Weiya, Shao Guoqiang, Zhu Lungen, Lin Yi, Huang Min, Tao Yeping, Hu Jinquan, Qiu Jianzhong, the President of the Municipal Intermediate Court Tang Haiqing, the City Procuratorate Attorney General Mao Jianyue, etc. were seated at the rostrum.

Also seated at the podium were Chen Kunzhong, Zhu Hongfa, Yan Shougen, Chen Zhangfeng, Huang Youyuan, Lin Yixin, Yang Deshan, Qian Shimao, Cai Jian, Wang Guoqiang, Jiang Yuejin, etc.

The General Assembly, through a secret ballot for the differential election, elected 55 representatives of Jinhua City to attend the 13th People's Congress of Zhejiang Province.

Ltd. was elected as the representative of Jinhua City to the 13th People's Congress of Zhejiang Province.

The Seventh People's Congress of Jinhua City

Announcement of the second meeting (No. 1)

XML 地图 | Sitemap 地图